Loading (custom)...

Privacy Policy and Data Protection

Privacybeleid van Brightest GmbH

Versie 2.0, Geldig vanaf 15.01.2021

Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van Brightest GmbH (BV), Berlijn. Het gebruik van onze website is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op ons van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Brightest GmH, Berlin talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd kwetsbaar zijn voor veiligheidsrisico's, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Begripsbepalingen

De gegevensbeschermingsverklaring van Brightest GmbH (BV), Berlijn is gebaseerd op de begrippen die in de verordening gegevensbescherming (DSGVO) worden gebruikt. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de terminologie vooraf toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 • a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) betrokkene

  Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 • f) Verwerker

  Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 • g) Ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • h) Derden

  Onder derde wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of organisatie, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • i) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

 • Brightest GmbH
 • Lehmbruckstr. 18
 • 10245 Berlin
 • Tel.: +49 (0) 176 7074 2936
 • E-Mail: info@brightest.org
 • Website: www.brightest.org

Vragen en verzoeken om informatie, wijziging, blokkering of verwijdering kunnen per post naar dit adres of per e-mail naar info@brightest.org worden gezonden.

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

 • Günter Hilgers
 • EcoVisio GmbH
 • Rheinwerkalle 3
 • 53227 Bonn
 • E-Mail: dataprotection@brightest.com

Elke betrokkene kan zich te allen tijde rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden met alle vragen en suggesties in verband met gegevensbescherming.

4. Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de voor de verwerking verantwoordelijke is:

 • Naam: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
 • Straat: Friedrichstraße 219
 • Locatie: 10969 Berlin
 • Telefoon: +49 (0) 13889-0
 • Fax: +49 (0) 2155050
 • E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
SSL encryption

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site Secure Socket Layer (SSL) encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" en aan het slotpictogram in uw browserregel. Als SSL-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

5. Cookies

Een cookie is een kleine gegevensbestand die op uw apparaat wordt opgeslagen en gegevens bevat zoals persoonlijke pagina-instellingen en inloggegevens. Dit gegevensbestand wordt gegenereerd door de webserver waarmee u via uw webbrowser een verbinding tot stand hebt gebracht, en naar u verzonden. In het algemeen gebruiken wij cookies om de belangstelling voor onze webpagina's te analyseren en om de gebruiksvriendelijkheid van onze webpagina's te verbeteren. In principe kunt u onze webpagina's ook zonder cookies oproepen. Indien u onze webpagina's echter in hun volle omvang of op een comfortabele manier wenst te gebruiken, dient u die cookies te aanvaarden die het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken of het gebruik comfortabeler maken. De doeleinden van de door ons gebruikte cookies kunt u vinden in het toestemmingsbeheer wanneer u onze website voor het eerst oproept of daarna door de controle van de cookiediensten op te roepen onder "Cookies" op onze website. Door onze website te gebruiken, wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. U kunt beslissen of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is in de toestemmingsmanager op onze website.

U hebt ook de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden weergegeven voordat ze worden opgeslagen, dat alleen bepaalde cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat cookies in het algemeen worden geweigerd. Wij willen erop wijzen dat wijzigingen in de browserinstellingen alleen gevolgen hebben voor de browser in kwestie. Als u andere browsers gebruikt of het eindapparaat verandert, moeten de instellingen opnieuw worden gemaakt. Bovendien kunt u cookies te allen tijde uit uw opslagmedium verwijderen. Voor informatie over cookie-instellingen, hoe u deze kunt wijzigen en hoe u cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw webbrowser. De meest voorkomende soorten cookies worden hieronder voor uw begrip uitgelegd:

5.1 Session Cookies

Terwijl u actief bent op een website, wordt tijdelijk een sessiecookie in het geheugen van uw computer opgeslagen, waarin een sessie-identificatie wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u telkens wanneer u van pagina verandert, opnieuw moet inloggen. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of verliezen hun geldigheid zodra de sessie automatisch is afgelopen.

5.2 Permanente of protocolcookies

Een persistent of log-cookie slaat een bestand op uw computer op gedurende de periode die in de vervaldatum is aangegeven. Met deze cookies kunnen websites uw informatie en instellingen onthouden voor de volgende keer dat u de website bezoekt. Dit resulteert in een snellere en handigere toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalvoorkeur voor ons portaal hoeft in te stellen. Zodra de vervaldatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer u de website bezoekt die de cookie heeft aangemaakt.

5.3 Cookies van derden

Cookies van derden zijn afkomstig van andere aanbieders dan de websitebeheerder. Zij kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie te verzamelen voor reclame, aangepaste inhoud en webstatistieken.

5.4 Flash-Cookies

Flash cookies worden op uw computer opgeslagen als gegevenselementen van webpagina's wanneer deze worden aangestuurd door Adobe Flash. Flash cookies hebben geen tijdslimiet.

5.5 Verwerking van uw gegevens in de VS

Als u alle cookies toestaat, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS overeenkomstig Art. 49 (1) lit a DS-GVO. De VS worden door het Europees Hof van Justitie beoordeeld als een land met een beschermingsniveau dat volgens de EU-normen onvoldoende is. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden.

5.6 Cookie toestemming met Klaro! Consent Manager
5.6.1 Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Om u in staat te stellen het gebruik van cookies te controleren, is op de website (hierna: Klaro!) een cookie-toestemmingstool geïmplementeerd. Klaro! wordt door KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10 - 12, 10625 Berlin als een open source tool ter beschikking gesteld en wordt door ons beheerd. Klaro! Klaro! biedt u een cookielijst aan, onderverdeeld in functiegroepen, legt het doel van de cookie-functiegroepen en de individuele cookies uit, evenals hun opslagperiode. Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een Klaro! cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Klaro!.

5.6.2 Rechtsgrondslag voor verwerking

Het gebruik van Klaro! vindt plaats met het oog op het verkrijgen van de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO.

5.6.3 Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u de Klaro! cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Klaro! cookie zijn te vinden op klaro.kiprotect.com.

5.6.4 Jobverwerking

K Klaro! wordt op eigen servers geëxploiteerd. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven.

6. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds door ons statistisch geanalyseerd en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

SSL Encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

7. Reikwijdte en doel van de verzamelde gegevens

7.1 Brightest Websites – Algemeen

Telkens wanneer een webpagina of een bestand dat via een browserprogramma toegankelijk is, wordt opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • 1. De opgevraagde webpagina of het opgevraagde bestand,
 • 2. de datum en het tijdstip van het verzoek,
 • 3. de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • 4. de beschrijving van het gebruikte type webbrowser en besturingssysteem,
 • 5. het IP-adres van de aanvragende computer.

Deze informatie wordt gebruikt om de Brightest websites te optimaliseren en om eventuele aanvallen op onze diensten via het internet te loggen. De vermelde gegevens worden na een jaar automatisch of door medewerkers van Brightest GmbH gewist.

7.2 Brightest Websites – Contactformulier, ondersteuningsverzoeken en webinars

Op de Brightest-websites bestaat de mogelijkheid om in het algemeen contact op te nemen met Brightest GmbH, om aanvragen direct aan de support van Brightest GmbH te richten of om zich voor webinars in te schrijven. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens uit de verplichte velden opgeslagen:

 • 1. Naam en voornaam,
 • 2. E-mail adres,
 • 3. Bedrijf (alleen voor aangevraagde offertes)
 • 4. Vrije tekst (alleen contactformulier en ondersteuningsverzoek),
 • 5. Telefoonnummer (alleen webinars).

Deze informatie zal door Brightest GmbH worden gebruikt om te reageren op vragen of om data voor webinars aan te kondigen.

7.2.1 Brightest Websites – Contactformulier

De in het individuele geval opgeslagen gegevens komen overeen met de in de formulieren gespecificeerde velden en zijn dus rechtstreeks zichtbaar vanuit de formulieren. De gegevens worden alleen met toestemming van de betrokken gebruiker aan derden doorgegeven.

7.2.2 Brightest Websites – Inschrijvng

Tijdens de registratie via de website wordt het e-mailadres van de gebruiker opgeslagen. Het bij de registratie ingevoerde wachtwoord wordt uitsluitend versleuteld opgeslagen en kan ook door Brightest GmbH niet worden ontsleuteld. Brightest GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat de e-mailadressen van alle actieve (d.w.z. niet gewiste) gebruikers worden gebruikt voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, om u op deze manier te informeren. De verwerking van de ingevoerde gegevens, die noodzakelijk is voor de registratie, wordt uitgevoerd als een precontractuele maatregel op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DS-GVO. Uw registratiegegevens blijven door ons opgeslagen zolang u niet verzoekt om verwijdering van uw gegevens.

7.3 Klantendatabase

Brightest GmbH onderhoudt een interne klantendatabank waarin alle relevante klantgerela-teerde gebeurtenissen en notities worden opgeslagen. Dit omvat:

 • 1. klantnummer
 • 2. bedrijfsnaam
 • 3. bedrijfsadres,
 • 4. e-mailadressen van alle actieve (d.w.z. niet verwijderde) gebruikers,
 • 5. namen van alle actieve (d.w.z. niet verwijderde) gebruikers,
 • 6. notities van telefoongesprekken,
 • 7. factureringsinformatie,
 • 8. statistische informatie over het gebruik.

Deze gegevens worden gebruikt om de ondersteuning en de verkoop van de klanten van Brightest GmbH te optimaliseren. Bovendien worden statistische evaluaties van deze gegevens gebruikt om de reikwijdte van de Brightest-diensten te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gebruiker kan schriftelijk verzoeken dat deze gegevens worden gewist op de onder 2) ver-melde adressen.

8. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

De opslag van "Goolge Analytics-cookies" en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking vindt uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of wijzigen in Consent Management. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie zijn beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. Met uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in Consent Management, stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld door Google, alsmede dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics enerzijds voorkomen in het toestemmingsbeheer op de homepage of door op de volgende link te klikken. In het laatste geval wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h. Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Bewaartermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 26 maanden gewist. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de9.

9. Hotjar

Wij gebruiken Hotjar by Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) op onze website voor het statistisch analyseren van bezoe-kersgegevens. Hotjar is een dienst die het gedrag van en de feedback van u als gebruiker op on-ze website analyseert door middel van een combinatie van analyse- en feedbackinstrumenten.

Doeleinden van de verwerking

Wij ontvangen rapporten en visuele voorstellingen van Hotjar die ons laten zien waar en hoe u "beweegt" op onze site. Persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd. Terwijl u door onze website bladert, verzamelt Hotjar automatisch informatie over uw gebrui-kersgedrag. Om deze informatie te kunnen verzamelen, hebben wij onze eigen traceercode op onze website geïnstalleerd. De volgende gegevens kunnen via uw computer of browser worden verzameld:

 • IP-adres van uw computer (anoniem verzameld en opgeslagen)
 • schermgrootte,
 • Uw locatie (maar alleen het land),
 • Uw voorkeurstaalinstelling,
 • Bezochte webpagina's (subpagina's),
 • Datum en tijd van toegang tot een van onze subpagina's (webpagina's)

Voor meer details over het privacybeleid en welke gegevens op welke manier door Hotjar worden verzameld, kunt u terecht op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=311165122. Daarnaast slaan cookies ook gegevens op die op uw computer worden geplaatst (meestal in uw browser).

Rechts grondslag en rechtmatige belangen

De opslag van "Hotjar-cookies" en het gebruik van dit instrument zijn gebaseerd op uw toe-stemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking vindt uitsluitend plaats op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of wijzigen in Consent Management. Let op: het verwijderen van cookies, het gebruik van de privé-modus van uw browser of het gebruik van een andere browser zal ertoe leiden dat er opnieuw gegevens worden verzameld.

Deel

Hotjar beweert dat het geen persoonlijke gegevens over u opslaat voor analyse. Het bedrijf ad-verteert zelfs met de slogan "We track behavior, not individuals".

Oppositie opties

Naast de instellingsmogelijkheden in Consent Management, heeft u de mogelijkheid om het verzamelen van uw gegevens als volgt te voorkomen; (1) u gaat naar de "Opt-out pagina" en klikt op "Hotjar uitschakelen"; (2) u kunt ook de "Do Not Track" knop in uw browser activeren.

10. Abonneren op onze nieuwsbrieven

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonsgegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, worden vermeld in het daartoe gebruikte invoermasker. Wij zullen u op geregelde tijdstippen via een nieuwsbrief informeren over speciale aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien

 • 1. de betrokkene een geldig e-mailadres heeft, en
 • 2. de betrokkene zich inschrijft voor de mailing van de nieuwsbrief.

Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is ingevoerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de inschrijving, zoals toegewezen door de Internet Service Provider (ISP), alsook de datum en het tijdstip van inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen achterhalen en dient derhalve de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO). De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in dit verband, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien is het ook mogelijk zich te allen tijde direct op de website van de controller via de onder 2. en 3. genoemde contactgegevens uit te schrijven voor de verzending van de nieuwsbrief per post of per post, of de controller hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen.

11. Mailchimp en nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrief wordt verzonden met "MailChimp", een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers worden, net als de andere in deze mededeling beschreven gegevens, opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. Door u op de nieuwsbrief te abonneren, beslist u zelf of u al dan niet met een dergelijke doorgifte wenst in te stemmen. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt het privacybeleid van MailChimp hier vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogeheten "web beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van de MailChimp-server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

12. Plugins en gereedschappen

12.1 YouTube met verbeterde privacy

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Op deze manier kunnen wij u interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming is van Google LLC. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Deze video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De opslag van "YouTube-cookies" en het gebruik van dit hulpmiddel zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking vindt uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of wijzigen in Consent Management. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Doorgeven van gegevens

Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Google Inc., dat in de VS is gevestigd. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat daar een rechtsmiddel tegenover staat. U beslist in het toestemmingsbeheer van onze website of u al dan niet met een dergelijke overdracht wilt instemmen. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Widerspruchsmöglichkeiten

YouTube-gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd wanneer zij onze YouTube-pagina bezoeken onder de instellingen voor reclamevoorkeuren. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De verwerking van informatie door middel van de door YouTube gebruikte cookie kan worden voorkomen door in uw eigen browserinstellingen geen cookies van derde aanbieders of die van YouTube en/of Google toe te staan. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube verwijzen wij u naar het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12.2 Google Web Fonts

Om onze inhoud in alle browsers correct en op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven, gebruiken wij op onze website "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google" genoemd) om lettertypes weer te geven. Wij hebben deze scriptbibliotheek lokaal op onze webserver geïntegreerd, zodat er geen verbinding met Google tot stand wordt gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen en er geen "Google cookie" wordt geplaatst.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Web Fonts is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO bij een correcte en grafisch aantrekkelijke presentatie van de website. Aangezien wij de scriptbibliotheek lokaal op onze eigen webserver hebben geïntegreerd, is er geen gegevensoverdracht naar Google. In dit verband is geen uitdrukkelijke toestemming van u vereist voor het gebruik van Google Web Fonts.

Overdracht van gegevens

Door de lokale integratie van de scriptbibliotheek op onze webserver worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn

Wij verzamelen geen persoonsgegevens door de lokale integratie van de scriptbibliotheek op onze server.

13. Google reCaptcha

Om haar bestellingen via Internet formulier te beschermen, gebruikt LSW de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar gebruikt. Door reCaptcha te gebruiken stemt u ermee in dat de herkenning die u verstrekt gebruikt zal worden voor de digitalisering van oude werken. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van de firma Google van toepassing. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14. Cloudflare

Wij gebruiken Cloudflare op deze website van Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) om onze website sneller en veiliger te maken. Cloudflare maakt daarbij gebruik van cookies en verwerkt gebruikersgegevens. Cloudflare, Inc. is een Amerikaans bedrijf dat een "content delivery network" en verschillende beveiligingsdiensten aanbiedt. Deze diensten bevinden zich tussen de gebruiker en onze hostingprovider en fungeren als een omgekeerde proxy voor websites. Wij zullen hieronder proberen meer in detail uit te leggen wat dit alles precies inhoudt. Onze sites maken gebruik van functies geleverd door CloudFlare. De provider is CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, VS. CloudFlare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Cloudflare heeft dergelijke servers over de hele wereld verspreid om webpagina's sneller op uw scherm te krijgen. Wanneer u onze website bezoekt, zorgt een systeem van load balancing ervoor dat de grootste delen van onze website worden geleverd vanaf de server die onze website het snelst aan u kan tonen. De afstand van de gegevensoverdracht naar uw browser wordt aanzienlijk verkort door een CDN. De inhoud van onze website wordt dus door Cloudflare niet alleen vanaf onze hosting server bij u afgeleverd, maar vanaf servers over de hele wereld. Het gebruik van Cloudflare is vooral nuttig voor gebruikers uit het buitenland, omdat de pagina hier kan worden afgeleverd vanaf een server in de buurt. Naast een snelle levering van websites biedt Cloudflare ook verschillende beveiligingsdiensten zoals DDoS-bescherming of webapplicatie-firewall. Cloudflare helpt ons onze website sneller en veiliger te maken. Om veiligheidsredenen gebruikt Cloudflare ook een cookie. De cookie (__cfduid) wordt gebruikt om individuele gebruikers achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen toe te passen op elke individuele gebruiker.

Cloudflare stuurt over het algemeen alleen gegevens door die worden gecontroleerd door web-sitebeheerders. De inhoud wordt dus niet bepaald door Cloudflare, maar altijd door de web-sitebeheerder zelf. Daarnaast kan Cloudflare bepaalde informatie verzamelen over het gebruik van onze website en gegevens verwerken die door ons worden verzonden of waarvoor Cloud-flare de juiste instructies heeft ontvangen. In de meeste gevallen ontvangt Cloudflare gegevens zoals contactinformatie, IP-adressen, veiligheidsvingerafdrukken, DNS-loggegevens en website-prestatiegegevens afgeleid van browseractiviteit. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld nieuwe bedreigingen op te sporen. Dit is hoe Cloudflare een hoog niveau van veiligheidsbescherming voor onze website kan garanderen.

Opslag van gegevens en rechtsgrondslag van de verwerking:

De opslag van het Cloudflare-cookie en het gebruik van dit hulpmiddel zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking vindt uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken of wijzigen in Consent Management. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cloudflare verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en andere derde landen. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. Met uw toestemming voor het gebruik van Cloudflair in Consent Management, stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO.

Duur van de opslag

Cloudflare kan de hierboven beschreven informatie van overal ter wereld overdragen en bena-deren. In het algemeen bewaart Cloudflare de gegevens op gebruikersniveau voor domeinen in de versies Free, Pro en Business minder dan 24 uur. Voor Enterprise-domeinen waarop Cloud-flare Logs (voorheen Enterprise LogShare of ELS) is ingeschakeld, kunnen gegevens maximaal 7 dagen worden bewaard. Als IP-adressen echter beveiligingswaarschuwingen bij Cloudflare veroorzaken, kunnen er uitzonderingen op de bovenstaande bewaarperiode zijn.

Opties voor opt-out

Cloudflare bewaart gegevenslogs alleen zo lang als nodig is en deze gegevens worden in de meeste gevallen ook binnen 24 uur verwijderd. Cloudflare slaat ook geen persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals uw IP-adres. Er is echter informatie die Cloudflare voor onbepaalde tijd opslaat als onderdeel van haar permanente logboeken om de algemene prestaties van Cloudflare Resolver te verbeteren en om eventuele veiligheidsrisico's te identificeren. Op https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/ kunt u precies lezen welke permanente logboeken worden opgeslagen. Alle gegevens die Cloudflare verzamelt (tijdelijk of permanent) zijn ontdaan van enige persoonlijk identificeerbare informatie. Alle permanente logs worden ook geanonimiseerd door Cloudflare. Het toestemmingsbeheer van onze website biedt u de mogelijkheid om de Cloudflare cookie en daarmee ook de verwerking van gegevens door Cloudflare uit te schakelen. Een verwerking van informatie door middel van de door Cloudflare gebruikte cookie kan worden voorkomen door cookies van derden of van Cloudflare niet toe te staan in uw browserinstellingen.

15. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van fanpages op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en XING

15.1 Privacybeleid voor Facebook Fanpage
15.1.1 Verantwoordelijke partij

Als exploitant van deze Facebook-pagina zijn wij (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlin, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Facebook (Facebook Ireland Ltd.) de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Als verantwoordelijke voor deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Facebook, waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-pagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Facebook en de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het eind worden genoemd, zijn gezaghebbend.

15.1.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder meer bedoeld om Facebook in staat te stellen zijn advertentiesysteem, dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is het bedoeld om ons, als beheerders van de Facebook-pagina, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Facebook opstelt op basis van de bezoeken aan onze Facebook-pagina. Het doel hiervan is de marketing van onze activiteit te beheren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meer te weten komen over de profielen van bezoekers die onze Facebookpagina leuk vinden of applicaties op de pagina gebruiken, zodat wij hun relevantere inhoud kunnen aanbieden en functies kunnen ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn. Bovendien, om ons beter te helpen begrijpen hoe onze Facebook-pagina onze doelen beter kan bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons verstrekt op basis van de informatie die wij verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden zonder dat de identiteit van de bezoeker direct bekend is. Als bezoekers Facebook op meerdere apparaten gebruiken, kan de verzameling en analyse ook over apparaten heen plaatsvinden als de bezoekers geregistreerd en ingelogd zijn op hun eigen profiel. De opgestelde bezoekersstatistieken worden ons uitsluitend in anonieme vorm toegezonden. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

15.1.3 Rechtsgrondslag en rechtmatige belangen

Wij beheren deze Facebook-pagina om ons te presenteren aan Facebook-gebruikers en andere geïnteresseerden die onze Facebook-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen, in een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

15.1.4 Bekendmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Facebook, noch op de bij Facebook geldende procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn evenmin op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de gedeponeerde bewaartermijnen. Doorgifte van de gegevens in anonieme statistieken kan derhalve niet worden uitgesloten. Als u onze Facebook-pagina bezoekt, is het denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. U beslist zelf in het toestemmingsbeheer van de Facebook-pagina of u met een dergelijke overdracht wilt instemmen of niet. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

15.1.5 Opties voor bezwaar

Facebook-gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd wanneer zij onze Facebook-pagina bezoeken onder de instellingen voor reclamevoorkeuren. Verdere opties worden geboden door de Facebook-instellingen, het toestemmingsbeheer van de fanpagina of het formulier voor het recht om bezwaar te maken . De verwerking van informatie door middel van de door Facebook gebruikte cookie kan ook worden verhinderd door in uw eigen browserinstellingen geen cookies van derde aanbieders of van Facebook toe te staan.

15.1.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Facebook, ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgt in wezen dat verzoeken om informatie en het doen gelden van verdere rechten van betrokkenen zinvol rechtstreeks bij Facebook kunnen worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er Facebookpagina's in op te nemen, heeft Facebook immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze steun echter nodig zijn, dan kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.1.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van de betrokkenen ten opzichte van ons en hoe persoonsgegevens verder door ons worden verwerkt, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Facebook is te vinden in hun privacybeleid.

15.2 Privacybeleid voor Twitter Fanpage
15.2.1 Verantwoordelijke partijen

Als exploitant van deze Twitter-pagina zijn wij (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlijn, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Twitter (Twitter International Company One, Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2D02 AX07, Ierland) de voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij een bezoek aan onze Twitter-pagina worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Als beheerder van deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Twitter, waarin onder meer de gebruiksvoorwaarden van de Twitter-site zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Twitter op https://twitter.com/de/tos en de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het eind worden genoemd, zijn gezaghebbend.

15.2.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder meer bedoeld om Twitter in staat te stellen zijn advertentiesysteem, dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is zij bedoeld om ons, als beheerders van de Twitter-site, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Twitter opstelt op basis van de bezoeken aan onze Twitter-site. Het doel hiervan is de marketing van onze activiteit te beheren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meer te weten komen over de profielen van bezoekers die onze Twitter-pagina leuk vinden of applicaties op de pagina gebruiken, zodat wij hun relevantere inhoud kunnen aanbieden en functies kunnen ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn. Om ons beter te helpen begrijpen hoe we met onze Twitter Page onze doelen beter kunnen bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons verstrekt op basis van de informatie die we verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden zonder dat de identiteit van de bezoeker direct bekend is. Als bezoekers Twitter op meerdere apparaten gebruiken, kan de verzameling en analyse ook over apparaten heen worden uitgevoerd als de bezoekers geregistreerd en ingelogd zijn op hun eigen profiel. De opgestelde bezoekersstatistieken worden ons uitsluitend in anonieme vorm toegezonden. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

15.2.3 Rechtsgrondslag en rechtmatige belangen

Wij beheren deze Twitter-pagina om ons te presenteren aan Twitter-gebruikers en andere geïnteresseerden die onze Twitter-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen, in een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

15.2.4 Bekendmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Twitter, noch op de bij Twitter bestaande procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn evenmin op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de gedeponeerde bewaartermijnen. Doorgifte van de gegevens in anonieme statistieken kan derhalve niet worden uitgesloten. Als u onze Twitter-pagina bezoekt, is het denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Twitter Inc. met hoofdkantoor in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. U beslist zelf in het toestemmingsbeheer van de Twitter-pagina of u al dan niet met een dergelijke overdracht wilt instemmen. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

15.2.5 Mogelijkheden om bezwaar te maken

Twitter-gebruikers kunnen de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd beïnvloeden wanneer zij onze Twitter-pagina bezoeken onder de instellingen voor reclamevoorkeuren. Twitter biedt nog meer opties in de instellingen van het Twitter-account of op https://twitter.com/de/privacy. De verwerking van informatie door middel van de door Twitter gebruikte cookie kan ook worden verhinderd door in uw eigen browserinstellingen geen cookies van derde aanbieders of die van Twitter toe te staan.

15.2.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Twitter, die ook betrekking hebben op de gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgt in wezen dat het zinvol is verzoeken om informatie en de uitoefening van verdere rechten van de betrokkene rechtstreeks bij Twitter te doen gelden. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er Twitterpagina's in op te nemen, heeft Twitter immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Indien echter onze steun vereist is, kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.2.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe wij persoonsgegevens in andere opzichten verwerken, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Twitter is te vinden in hun privacybeleid op: https://twitter.com/de/privacy.

15.3 Privacybeleid voor Instagram
15.3.1 Verantwoordelijke partij

Als exploitant van deze Instagram-pagina zijn wij (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlijn, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Bij een bezoek aan onze Instagram-pagina worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Als beheerder van deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Facebook, waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Instagram-pagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Instagram zijn gezaghebbend op https://help.instagram.com/581066165581870, alsmede de andere voorwaarden en richtsnoeren die daar aan het eind worden opgesomd.

15.3.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder meer bedoeld om Facebook in staat te stellen zijn advertentiesysteem, dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is het bedoeld om ons, als beheerders van de Instagram-pagina, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Facebook opstelt op basis van bezoeken aan onze Instagram-pagina. Het doel hiervan is de marketing van onze activiteit te beheren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kennis verwerven over de profielen van bezoekers die onze Instagram-pagina leuk vinden of applicaties op de pagina gebruiken, zodat wij hun relevantere inhoud kunnen aanbieden en functies kunnen ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn. Om ons beter te helpen begrijpen hoe we met onze Instagram-pagina onze doelstellingen beter kunnen bereiken, worden er bovendien demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons verstrekt op basis van de informatie die we verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden zonder dat de identiteit van de bezoeker direct bekend is. Als bezoekers Facebook op meerdere apparaten gebruiken, kan de verzameling en analyse ook over apparaten heen plaatsvinden als de bezoekers geregistreerd en ingelogd zijn op hun eigen profiel. De opgestelde bezoekersstatistieken worden ons uitsluitend in anonieme vorm toegezonden. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

15.3.3 Rechtsgrondslag en rechtmatige belangen

Wij beheren deze Instagram-pagina om ons te presenteren aan en te communiceren met Instagram-gebruikers en andere geïnteresseerden die onze Instagram-pagina bezoeken. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen, in een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

15.3.4 Bekendmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Instagram, noch op de bij Facebook bestaande procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn evenmin op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de gedeponeerde bewaartermijnen. Doorgifte van de gegevens in geanonimiseerde statistieken kan derhalve niet worden uitgesloten. Als u onze Instagram-pagina bezoekt, is het denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door Facebook Inc. dat in de VS is gevestigd. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen in rechte kunt optreden. U beslist in het toestemmingsbeheer van de Instagram-pagina zelf of u al dan niet met een dergelijke overdracht wilt instemmen. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

15.3.5 Opt-out opties

Instagram-gebruikers kunnen bij een bezoek aan onze Instagram-pagina onder de instellingen voor reclamevoorkeuren invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden vastgelegd. Verdere opties worden geboden door de Facebook en Instagram instellingen op: https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/, het toestemmingsbeheer van de Fanpage of het formulier voor het recht van verzet op: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319. De verwerking van informatie door middel van de door Facebook gebruikte cookie kan ook worden verhinderd door in uw eigen browserinstellingen geen cookies van derde aanbieders of van Facebook toe te staan.

15.3.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Facebook, ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgt in wezen dat verzoeken om informatie en het doen gelden van verdere rechten van betrokkenen zinvol rechtstreeks bij Facebook kunnen worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er Facebookpagina's in op te nemen, heeft Facebook immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze steun echter nodig zijn, dan kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.3.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe persoonsgegevens verder door ons worden verwerkt, is te vinden in dit privacybeleid. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Facebook op Instagram is te vinden in hun privacybeleid op https://help.instagram.com/519522125107875.

15.4 Privacybeleid voor LinkedIn
15.4.1 Verantwoordelijke partij

As the operator of this LinkedIn page, we (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlin, Germany) together with the operator of the social network LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) are responsible within the meaning of Article 4 no. 7 of the General Data Protection Regulation (GDPR). When you visit our LinkedIn page, personal data is processed by the controller. In the following section, we inform you about the data involved, how it is processed and about your rights in this regard. As the controller of this site, we have entered into agreements with LinkedIn, which, among other things, govern the conditions for using the LinkedIn site. LinkedIn's terms of use are based on:

15.4.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder meer bedoeld om LinkedIn in staat te stellen zijn advertentiesysteem, dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is het bedoeld om ons, als beheerder van de LinkedIn pagina, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die LinkedIn samenstelt op basis van de bezoekers van onze LinkedIn pagina. Het doel hiervan is de marketing van onze activiteit te beheren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kennis nemen van de profielen van bezoekers die onze LinkedIn-pagina leuk vinden of gebruik maken van applicaties op de pagina, om u relevante inhoud te bieden en functies te ontwikkelen die voor u het meest interessant kunnen zijn. Bovendien, om ons te helpen begrijpen hoe onze LinkedIn pagina onze doelen beter kan bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons verstrekt op basis van de informatie die we verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden zonder dat de identiteit van de bezoeker direct bekend is. Als bezoekers LinkedIn op meerdere apparaten gebruiken, kan de verzameling en analyse ook over de apparaten heen worden uitgevoerd als de bezoekers geregistreerd en ingelogd zijn op hun eigen profiel. De opgestelde bezoekersstatistieken worden ons uitsluitend in geanonimiseerde vorm toegezonden. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

15.4.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

Wij beheren deze LinkedIn pagina om ons te presenteren aan en te communiceren met LinkedIn gebruikers en andere geïnteresseerden die onze LinkedIn pagina bezoeken. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen, in een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

15.4.4 Bekendmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door LinkedIn, noch op de bij LinkedIn bestaande procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn evenmin op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de gedeponeerde bewaartermijnen. Doorgifte van de gegevens in geanonimiseerde statistieken kan derhalve niet worden uitgesloten. Als u onze LinkedIn-pagina bezoekt, is het denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door LinkedIn Corporation, gevestigd in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat daar een rechtsmiddel tegenover staat. U beslist in het toestemmingsbeheer van de Instagram-pagina zelf of u met een dergelijke overdracht wilt instemmen of niet. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

15.4.5 Mogelijkheden om bezwaar te maken

LinkedIn-gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd wanneer zij onze LinkedIn-pagina bezoeken in het kader van het toestemmingsbeheer van de LinkedIn-pagina. LinkedIn biedt verdere opties in de instellingen van de LinkedIn account en via het toestemmingsbeheer van de fanpagina. De verwerking van informatie door middel van de door LinkedIn gebruikte cookie kan ook worden voorkomen door cookies van derde aanbieders of die van LinkedIn niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

15.4.6 Aard van de gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met LinkedIn, ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgt in wezen dat verzoeken om informatie en het doen gelden van verdere rechten van betrokkenen zinvol rechtstreeks bij LinkedIn kunnen worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er LinkedIn-pagina's op te nemen, heeft LinkedIn immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Indien echter onze steun vereist is, kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.4.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe wij persoonsgegevens in andere opzichten verwerken, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door LinkedIn op LinkedIn is te vinden in hun privacybeleid (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE).

15.5 Privacybeleid voor XING
15.5.1 Verantwoordelijke partijen

Als exploitant van deze XING-site zijn wij (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlijn, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk XING (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland) de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Wanneer u onze XING-site bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna zullen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Als verantwoordelijke voor deze site bij XING, beheren wij deze op basis van de voorwaarden voor het gebruik van de XING site. De Algemene Voorwaarden van XING op https://www.xing.com/terms zijn gezaghebbend, evenals de voorwaarden en richtlijnen die daar aanvullend worden vermeld.

15.5.2 Doeleinden van de verwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens om met u en andere belangstellenden te kunnen communiceren en om u daar onder meer te kunnen informeren over ons bedrijf. Wanneer u onze XING-site bezoekt, worden er in het algemeen cookies op uw computer opgeslagen waarin uw gebruiksgedrag wordt vastgelegd. Deze gebruiksgegevens worden ons door Xing anoniem ter beschikking gesteld en samengevoegd voor evaluatie. Hierna zullen wij u informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gelieve zorgvuldig na te gaan welke persoonsgegevens u via XING aan ons meedeelt. Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door XING vindt u in het privacybeleid van XING op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

15.5.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

Wij beheren deze XING-site om ons te presenteren aan en te communiceren met XING-gebruikers en andere geïnteresseerden die onze XING-site bezoeken. De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (Art. 6 (1) f DSGVO). Indien u bovendien gegevensrecords in XING opgeeft, is de rechtsgrondslag uw toestemming overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

15.5.4 Bekendmaking van gegevens

Wij geven gegevens die wij via XING van u hebben ontvangen niet door aan derden. Wat de doorgifte van gegevens door XING betreft, verwijzen wij naar de link naar de verklaring inzake gegevensbescherming van XING, aangehaald in punt 13.5.7.

15.5.5 Opties voor bezwaar

De verwerking van informatie door middel van de door XING gebruikte cookie kan worden voorkomen in de cookierichtlijnen en door cookies van derde aanbieders of die van XING niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

15.5.6 Aard van de gezamenlijke verantwoordelijkheid

De overeenkomsten met XING over de gezamenlijke verantwoordelijkheid houden in wezen in dat verzoeken om informatie en het doen gelden van andere rechten van de betrokkene op zinvolle wijze rechtstreeks bij XING worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er XING-pagina's in op te nemen, heeft XING immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook alle nodige maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Mocht onze steun echter nodig zijn, dan kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.5.7 Bewaartermijn/verwijdering van gegevens

Wij wissen de gegevens die u ons via XING hebt verstrekt zodra het doel van de verwerking is verwezenlijkt en er geen verdere wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren. Aangezien contact met ons via XING om verschillende redenen en voor verschillende doeleinden kan plaatsvinden, houdt de bewaartermijn daar ook rechtstreeks verband mee. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens (met inbegrip van het wissen van gegevens) door XING is te vinden in hun verklaring inzake gegevensbescherming op https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van XING via het contactformulier dat XING ter beschikking stelt op https://privacy.xing.com/de/ihre-ansprechpartner.

15.6 Privacybeleid voor YouTube
15.6.1 Verantwoordelijke partijen

Als exploitant van deze YouTube-site zijn wij (Brightest GmbH, Lehmbruckstr. 18, 10245 Berlijn, Duitsland) samen met de exploitant van de You Tube-website (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA een dochteronderneming van Google inc. 160 Amphitheatre parkway, Mountain View, CA 94043, USA) de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Wanneer u onze YouTube-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Alle privacy-instellingen op YouTube moeten worden gemaakt in de Google-account. Als verantwoordelijke voor deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Google, waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van Google-diensten (hier: YouTube) zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Google en de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het eind worden genoemd, zijn gezaghebbend.

15.6.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder meer bedoeld om YouTube in staat te stellen het advertentiesysteem dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is het bedoeld om ons, als beheerders van de YouTube-site, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die YouTube samenstelt op basis van de bezoekers van onze YouTube-site. Het doel hiervan is de marketing van onze activiteit te beheren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld kennis nemen van de profielen van bezoekers die onze YouTube-video's leuk vinden of toepassingen op de site gebruiken, om u relevante inhoud te bieden en functies te ontwikkelen die u het meest kunnen interesseren. Bovendien worden, om ons beter te helpen begrijpen hoe we onze doelstellingen met onze YouTube-site kunnen bereiken, ook demografische en geografische analyses gemaakt en aan ons verstrekt op basis van de informatie die we verzamelen. Wij kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden zonder dat de identiteit van de bezoeker direct bekend is. Als bezoekers YouTube op meerdere apparaten gebruiken, kan de verzameling en analyse ook over apparaten heen worden uitgevoerd als de bezoekers geregistreerd en ingelogd zijn op hun eigen profiel. De opgestelde bezoekersstatistieken worden ons uitsluitend in anonieme vorm toegezonden. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

15.6.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

Wij beheren deze YouTube pagina om ons te presenteren aan YouTube gebruikers en andere geïnteresseerde personen die onze YouTube pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen, in een geoptimaliseerde bedrijfspresentatie (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

15.6.4 Bekendmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Google, noch op de bij Google bestaande procedures voor gegevensverwerking. Wij zijn evenmin op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de gedeponeerde bewaartermijnen. Het doorsturen van gegevens naar geanonimiseerde statistieken kan derhalve niet worden uitgesloten. Het is denkbaar dat sommige van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie worden verwerkt door YouTube LLC, dat in de Verenigde Staten is gevestigd. Google is gecertificeerd op grond van de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en verbindt zich er dus toe de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven voor zijn diensten (hier: YouTube). Wij geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

15.6.5 Opties voor bezwaar

YouTube-gebruikers kunnen via de instellingen van hun Google-account invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden geregistreerd wanneer zij onze YouTube-site bezoeken. Zie ook: https://policies.google.com/privacy?hl=de#infochoices De verwerking van informatie door middel van de door YouTube of Google gebruikte cookies kan ook worden voorkomen door cookies van derde aanbieders of die van Google en YouTube niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

15.6.6 Aard van de gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met YouTube en Google, ook over de gezamenlijke verantwoordelijkheid, volgt in wezen dat verzoeken om informatie en de uitoefening van verdere rechten van de betrokkene zinvol rechtstreeks bij YouTube of Google kunnen worden ingediend. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om er YouTube-pagina's in op te nemen, heeft YouTube immers als enige rechtstreeks toegang tot de nodige informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze steun echter nodig zijn, dan kan te allen tijde contact met ons worden opgenomen.

15.6.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe wij persoonsgegevens in andere opzichten verwerken, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Informatie over de omgang met persoonsgegevens door YouTube op Google is te vinden in hun privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=de). Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

16. Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via Facebook). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de daarmee verband houdende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu (begin van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemeen begin van een contract) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie. Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 f DSGVO). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt. Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

17. Het wissen en afschermen van persoonsgegevens

The controller processes and stores the data subject's personal data only for the period necessary to achieve the purpose of storage or if this has been provided for in the laws or regulations to which the controller is subject. If the storage purpose is waived or a storage period prescribed by another competent legislator expires, the personal data will be blocked or deleted in accordance with the statutory provisions.

18. Legal basis for processing

Tenzij anders vermeld:
Artikel 6 (1) zin 1 lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 (1) zin 1 lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 (1) zin 1 lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, zin 1, onder d), DS-GVO. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

19. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 (1) zin 1 lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

20. Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het slui-ten van het contract.

21. Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele regelingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zouden zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

22. Rechten van de betrokkene

 

 • a) Recht op informatie

  U kunt te allen tijde uw recht op informatie van ons uitoefenen overeenkomstig art. 15 DSGVO over de vraag of wij persoonsgegevens over u verwerken.

 • b) Recht op correctie

  U kunt te allen tijde uw recht op correctie overeenkomstig art. 16 DSGVO jegens ons uitoefenen en verzoeken om correctie van eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 • c) Recht op beperking van de verwerking

  U kunt te allen tijde uw recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO uitoefenen en de beperking van de verwerking eisen, voor zover de wettelijke vereisten daarvoor bestaan.

 • d) Recht op verwijdering van gegevens

  U kunt te allen tijde uw recht op verwijdering uitoefenen overeenkomstig artikel 17 van de GDPR en verzoeken dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist indien deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. Tegenover dit recht op verwijdering kunnen andere wettelijke verplichtingen staan (bv. bewaarplicht).

 • e) Recht op informatie

  U kunt uw recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO te allen tijde tegenover ons doen gelden. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op verwijdering, rectificatie of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van de rectificatie of verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO te allen tijde uitoefenen. U hebt het recht uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

 • g) Recht van verzet

  U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Indien de betrokkene bij ons bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact met ons opnemen. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures.

 • h) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

 • i) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

 

1) Deze gegevensbeschermingsverklaring werd op de gemarkeerde punten opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator, die in samenwerking tussen DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Dachau (beschikbaar onder: https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de) en het advocatenkantoor Wilde/Beuger/Solmecke Rechtsanwälte GbR, Keulen (beschikbaar onder: https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/) wordt geëxploiteerd en ter beschikking gesteld. Deze teksten vallen onder het auteursrecht van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Dachau, alsmede onder het auteursrecht van het advocatenkantoor Wilde/Beuger/Solmecke Rechtsanwälte GbR, Keulen, met name als bewijsmiddel in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet langer geldt.Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.